Recent Posts

„Коловаг“ АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-1055-C01 „Подобряване условията на труд във „Коловаг“ АД“ по процедура “Добри и безопасни условия на труд” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейският социален фонд и бюджета на Р България.

„Коловаг“ АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-1055-C01 „Подобряване условията на труд във „Коловаг“ АД“ по процедура “Добри и безопасни условия на труд” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейският социален фонд и бюджета на Р България.


Фирма „Коловаг“ АД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-1055-C01 „Подобряване условията на труд във „Коловаг“ АД“ по процедура “Добри и безопасни условия на труд” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейският социален фонд и бюджета на Р България.

По проекта ще се реализират мерки, насочени към идентифицирани нужди на служителите на компанията и отговарящи на стратегията й за развитие на човешките ресурси. Програмата финансира множество разнообразни дейности за постигане на по-добра организация на труда чрез закупуване на специализиран софтуер, създаване на условия за по-добро съвместяване на професионален и личен живот и за успешен професионален живот на служители в напреднала възраст чрез създаване на експертни анализи, придобиване на „зелени“ знания и умения чрез проведени обучения, осигуряване на транспорт на служители от и до работното им място, осигуряване на безопасни, здравословни и добри условия на труд чрез извършване на строително-монтажни работи, доставка на оборудване, лични предпазни средства и специално работно облекло. Проектът се реализира в периода 06.2017 г. – 12.2018 г. и обхваща целева група от над 820 служители на дружеството, в т.ч. лица с трайни увреждания и лица над 54 г.
Стойността на проекта е 441 956 лв., като финансирането по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 80 % от стойността на проекта – 353 564.80 лв.

kolowag-separator