Recent Posts

„КОЛОВАГ“ АД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

„КОЛОВАГ“ АД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.


„КОЛОВАГ“ АД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
Основната цел на проектното предложение е разширяване на иновационната дейност и повишаване на иновационния капацитет на „КОЛОВАГ“ АД и конкретно разработването на иновативен в европейски мащаб продукт в приоритетното направление на област “Мехатроника и чисти технологии”.
В рамките на проекта се предвижда провеждане на индустриални научни изследвания за разработване, изпитване и измерване работата на компоненти и конструирането и тестването на два прототипа в операционна среда (TRL 7) с основна цел – създаване на ново технологично знание, което да бъде вложено в разработката на иновативния продукт и необходимо за валидиране на технология за приложение на СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ, ТАНККОНТЕЙНЕРИ, РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА, която ще намери широко приложение при производството на различни видове товарни вагони за жп транспорта. Проектът ще включва следните дейности:
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация.
2. Създаване и тестване на два прототипа, свързани с разработването на продуктовата иновация.
3. Осигуряване на висококвалифициран екип от специалисти, обхващащ целия процес по разработка на иновацията.
Проектът е на обща стойност 848 676,90 лв. от които 360 687,69 лв. европейско и 63 650,7 лв. национално съфинансиране. Проектът е с начална дата 28.12.2018 г. и дата на приключване 28.12.2020 г.

kolowag-separator